Informacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

Pravno obvestilo za uporabnike storitev – Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov : Alenka Ušaj
Sedež podjetja: Šempas 137, 5261 Šempas;
Sedež izvajanja dejavnosti: PE cesta 5. maja 14, Ajdovščina
Zakoniti zastopnik za upravljavca: Alenka Ušaj

Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to velika
odgovornost, zato posvečamo zaščiti vaših osebnih podatkov veliko pozornost ter vam
obenem omogočamo nadzor nad njimi.

 

1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

TERAPIJA MOZAIK ALENKA UŠAJ s.p. kot upravljavec osebnih podatkov sam ali s pomočjo
pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v okviru izvajanja svoje
dejavnosti in sicer za namene zagotavljanja zdravstvenega varstva in obravnave pacientov
ter vzpostavljanja stika s pacienti in strankami ob naročanju na termin. Osebne podatke
posameznikov zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o
varstvu osebnih podatkov (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/).
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi
z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke
osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje,
pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, klicanje, vpogled,
uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago,
razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko
ročna ali avtomatizirana
Osebne podatke posameznikov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi našega
zakonitega interesa.
TERAPIJA MOZAIK ALENKA UŠAJ s.p. kot upravljavec osebnih podatkov skladno z veljavno
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih
podatkov (30. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR), v katerih opredeljuje
namen zbiranja osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, informacijo o razkritju osebnih
podatkov tretjim osebam, rok hrambe, splošen opis tehničnih in organizacijskih varnostnih
ukrepov (32.čl. GDPR).

TERAPIJA MOZAIK ALENKA UŠAJ s.p. kot upravljavec osebnih podatkov vodi naslednjo
evidenco osebnih podatkov:

2. Zbirka osnovne zdravstvene dokumentacije

Namen: zagotavljanje zdravstvenega varstva
Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov : Zakon – ZZPPZ (Zakon o zbirkah podatkov s
področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18 )
Vrste osebnih podatkov: EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov
stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, vzrok
za napotitev.
Poleg osebnih podatkov lahko zbirka vsebuje še naslednje podatke o pacientu : zaporedna
številka vpisa, datum stika, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije, načrtovane stike,
številko zdravnika, zavarovalniški status, razlog obravnave, zdravstveno stanje in diagnoza,
izvedeni terapevtski postopki, zaključno poročilo.
Lokacija : Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem
primeru ne iznašamo v države izven EU.
Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov: Čas hranjenja podatkov osnovne zdravstvene
dokumentacije in dokumentacije o ambulantni medicini in rehabilitaciji bolnikov je 15 let.
V skladu s predpisi s področja zdravstva (Zakon o zdravstveni dejavnosti – ZZDej, Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, Zakon o zbirkah podatkov s
področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ in nekateri podzakonski akti) smo za hrambo
zdravstvene dokumentacije zadolženi izvajalci zdravstvenih storitev – iz tega izhaja, da se
posredovanje zdravstvene dokumentacije, kadar za to obstaja zakonska podlaga, opravi med
upravljavcema. V kolikor bi v naši dejavnosti prenehali nameni, zaradi katerih hranimo in
obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke osebnih podatkov, katerih namen je prenehal,
nemudoma trajno zbrisali.
Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi: Varovanje zbranih osebnih podatkov obsega
organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe s katerimi se varujejo
osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov,
njihova sprememba ali izguba, ter nepooblaščena obdelava. Ukrepi vsebujejo varovanje
prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne in
programske opreme.
Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali
posredujemo tretjim osebam. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z
zakonom posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno
zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.
V primeru, da bi želeli obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen za katerega so bili
osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili
informacije o drugem namenu in ga zaprosili za osebno pisno privolitev

 

3. Pravice posameznika

Posamezniki imajo vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja
varstva osebnih podatkov:
– Pravica vedeti
– Pravica do popravka
– Pravica do omejitve obdelave
– Pravica do ugovora
– Pravica do dostopa
– Pravica do izbrisa
– Pravica do prenosa podatkov
– Pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov pri čemer pa ta pravica posameznika
ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.
Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z
naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu –
Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski
pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si).
V TERAPIJI MOZAIK ALENKA UŠAJ s.p. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z veljavno
zakonodajo zagotavljamo, da le tisti zaposleni in naši pogodbeni obdelovalci, ki so za to
pooblaščeni in imajo z nami pisni pogodben odnos, lahko zbirajo, hranijo in obdelujejo vaše
osebne podatke. Vsi zaposleni – zdravstveni delavci smo dolžni varovati podatke o
zdravstvenem stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Pri
opravljanju svoje dejavnosti izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi
osebnimi podatki.
V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v TERAPIJI
MOZAIK ALENKA UŠAJ s.p., se lahko obrnete na e- naslov: fizioterapija.alenka@gmail.com